Hướng dẫn cài đặt KKPhim CMS đối với aaPanel

(1) Yêu cầu máy chủ:
- Nginx 1.21
- Mysql 5.7
- PHP 7.4
- Redis 7.0
- Phpmyadmin 5.0

(2) Cấu hình PHP
- Cài đặt extensions: fileinfo, opcache, redis, exif, intl
- Xóa disable functions: putenv, symlink, proc_open

(3) Thêm Website & tạo Database

(4) Tiến hành cài đặt
- Cài đặt Laravel qua Terminal: composer create-project laravel/laravel cms
- Cấu hình database, cache (CACHE_DRIVER) (redis - nếu cài redis) trong .env
- Sử dụng Terminal:
  + (https://github.com/haiau009/kkphim-core)
  + Dùng lệnh (1): cd cms (để vào folder project)
  + Dùng lệnh (2): composer require haiau009/kkphim-core -W
  + Dùng lệnh (3): php artisan kkphim:install
  + Thay đổi code sau tại app\Models\User:
    ~ Thêm dòng này ở dưới [use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;]
      Thêm: use KKPhim\Core\Models\User as KKPhimUser;
    ~ Sửa lại class thành:
      Sửa: class User extends KKPhimUser {
  + Dùng lệnh (4): php artisan kkphim:user
  + Xóa đoạn code này trong routes/web.php
    Route::get('/', function () {
      return view('welcome');
    });
  + Dùng lệnh (5): php artisan optimize:clear
- Phân quyền thư mục Project:
  + Thành 775
- Cài đặt Crawler + Giao diện
  (https://packagist.org/packages/haiau009/kkphim-crawler)
  + Dùng lệnh cài Crawler: composer require haiau009/kkphim-crawler
  + Dùng lệnh cài giao diện: composer require haiau009/(chọn theme)
    ~ Ví dụ 1: composer require haiau009/kkphim-ripple
    ~ Ví dụ 2: composer require haiau009/kkphim-tocanime
    ~ Ví dụ 3: composer require haiau009/kkphim-animeh
    ~ Ví dụ 4: composer require haiau009/kkphim-bcco
    ~ Ví dụ 5: composer require haiau009/kkphim-ffast
    ~ Ví dụ 6: composer require haiau009/kkphim-hhtq
    ~ Ví dụ 7: composer require haiau009/kkphim-legend
    ~ Ví dụ 8: composer require haiau009/kkphim-motchill
    ~ Ví dụ 9: composer require haiau009/kkphim-september
- Cấu hình Nginx cho Domain
  + Trỏ site directory:
    * Site directory > /cms
    * Running directory > /public
  + Url rewrite:
    location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }
- Sửa file .env: APP_NAME thành tên website
- Set file .env thành : APP_ENV=local > APP_ENV=production
- Cài đặt SSL/TLS (sử dụng Cloudflare)
  + Overview: Chỉnh thành Full
  + Xác thực Origin Server trong Cloudflare: Create Certificate
  + Bật Force HTTPS trong Website
- Cài đặt Timezone + Locale tại /config/app.php
  + 'timezone' => 'Asia/Ho_Chi_Minh'
  + 'locale' => 'vi'
- Cài đặt Cronjob
  + /www/server/php/74/bin/php /www/wwwroot/(website của bạn)/cms/artisan schedule:run 1>> /dev/null 2>&1
=============================================================================================
Các lệnh thường dùng:
  + php artisan optimize:clear (xóa cache)
  + php artisan storage:link (khởi tạo storage mới, nhớ xóa storage cũ ở /public trước)
  + php artisan key:generate (khởi tạo lại APP KEY)
=============================================================================================
Chúc bạn cài đặt KKPhim CMS thành công! Nếu có lỗi hãy báo cáo cho Admin tại nhóm thảo luận Telegram nhé!